به خاطر خطرات ایجاد شده و خسارات به وجود آمده در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی چه در هنگام ساخت و چه در زمان بهره‌ برداری توسط بیمه نامه انرژی بیمه می‌شوند.

در واقع به خاطر استخراج نفت ، گاز و  پالایش آنها و سایر کارخانجات که در فرایند تولید نفت و گاز احداث می‌شوند بیمه نامه ای با عنوان انرژی در صنعت بیمه مطرح است.

این پروژه‌ها در زمان بهره‌برداری نیز به صورت سالیانه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. پوشش حوادث طبیعی ناشی از اجرای کار در زمان نصب ، مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث، اموال مجاور، شکست ماشین آلات ، عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین آلات و غیره می‌باشد.

انواع بیمه های انرژی در کرج:

بیمه های انرژی به دو نوع بیمه فراساحلی و ساحلی تقسیم می شوند.

بیمه انرژی فراساحلی :

بــرای فعالیــت هــای دریایــی ( شامل چاه­ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه های حفاری دریایی)، ســاخت ســکوهای حفــاری دریایــی، بارگــذاری جکــت هــا، Deck ‌ها و غیره بر روی Barge و حمــل و اســتقرار آن هــا در محــل نصــب در دریــا جهــت ســاخت ســکوهای حفــاری دریایــی، بازســازی ســکوهای حفــاری دریایــی، ســکو هــای حفــاری دریایــی در حــال بهــره بــرداری، لولــه گــذاری در دریــا و خطــوط لولــه در حــال بهــره بــرداری در دریــا و ســایر مــوارد مرتبــط بــا عملیــات اکتشــاف و اســتخراج نفــت و گاز در دریــا در ایــن دســته قــرار مــی گیــرد.

بیمه انرژی ساحلی :

این بیمه نامه بـرای فعالیـت های واقع در خشکی صادر می شود و عملیــات مربــوط بــه اکتشاف و اسـتخراج نفــت و گاز (شـامل چــاه هــا، تاسیســات، عملیات و دســتگاه هـای حفــاری) پالایشــگاه هــای نفــت، توسعه پالایشـگاه هـای نفــت، پالایشــگاه های گاز، توســعه پالایشــگاه های گاز، تاسیســات پتروشــیمی در حــال بهــره بــرداری، ســاخت و نصــب تاسیســات نفــت، گاز و پتروشــیمی، کارخانــه هــای تولیــد روغــن موتــور، مخــازن نفــت و خطــوط لولــه در حال بهــره بــرداری را در بــر مــی گیرنــد.

این پروژه‌ها در زمان بهره‌برداری نیز به صورت سالیانه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. پوشش حوادث طبیعی ناشی از اجرای کار در زمان نصب، مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث، اموال مجاور، شکست ماشین‌آلات‌، عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین ­آلات و غیره در شمول بیمه نفت و انرژی است.

برخی عناوین بیمه‌های انرژی عبارتند از:

 • بیمه حفاری چاه‌های نفت و گاز در بخش‌های ساحل و یا فراساحل
 • بیمه تمام­ خطر سکوهای نفتی
 • بیمه تمام ­خطر اموال، ابزار و ماشین ­آلات موجود در بخش‌های ساحل و فراساحل
 • بیمه تمام­ خطر لوله ­گذاری‌ها در بخش خشکی و فراساحل
 • بیمه تمام ­خطر پالایشگاه‌ها
 • بیمه تمام ­خطر کارخانجات و تأسیسات پتروشیمی‌
 • بیمه تمام ­خطر تجهیزات حفاری
 • بیمه آلودگی محیط زیست

مسئولیت حقوقی شخص ثالث در قبال قراردادها

 • بیمه محمولات و انبارداری
 • بیمه عدم النفع
 • بیمه تجهیزات زیر دریا
 • بیمه بیرون کشیدن سکوی غرق­ شده

 

بیمه انرژی در کشور

در دهه قبل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۹۶ درصد از ریسک‌های رشته بیمه نفت و انرژی را به بیمه‌گران اتکایی در خارج از کشور واگذار می کرد؛ اما قبل از اعمال تحریم‌ها با افزایش توان فنی و مالی داخلی، سهم واگذاری به خارج به ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۷ کاهش یافته بود و متناسب با افزایش ظرفیت مالی و فنی بازار بیمه با بالا رفتن ظرفیت نگهداری در شرکت های بیمه، نتیجتاً ظرفیت نگهداری ریسک بیمه نفت و انرژی در داخل کشور نیز در یک روند معمول رو به افزایش گذاشته بود.

آمارها نشان می دهد در دهه اخیر نزدیک به ۴۰ درصد از خسارت‌های اعلام شده در سطح جهان و حدود ۹۰ درصد از خسارت های پرداخت شده صنعت جهانی بیمه به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص داشته است. فلذا ضروری است راهکارهای توسعه تعاملات فی ما بین صنعت نفت و بیمه و افزایش ظرفیت و کارآیی بازار بیمه های انرژی در کشور به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. راهکارهای نیل به این هدف عبارتند از تقویت توان تخصصی صنعت بیمه در حوزه بیمه های انرژی ، طراحی ساز و کار مناسب جهت سطح بندی پروژه های نفتی از حیث پیچیدگی های فنی ، میزان ریسک و گستردگی و ارائه خدمات مشاوره مدیریت ریسک در صنعت بیمه کشور در کنار فروش بیمه نامه به صنایع نفت و انرژی.

09126507886